English | Farsi | Arabic
 
 
کنترل کیفیت


بخش مهمی از فن آوری های انتقال یافته از کشورهای انگلستان و اسپانیا را Quality Control  و Quality Assurance تشکیل می دهند. بر اساس کنترل کیفیت در هر یک از مراحل خط تولید، گیاهانی سالم و مرغوب و دارای شکل و اندازه یکسان تولید می شود. کلیه نهال های تولیدی نهال مجتمع رعنا پس از نمونه برداری توسط شرکت معتبر مهندسین مشاور خاک آزما نگین (کانیکو) مورد آزمایشات قارچ های بیماری زا و نماتد قرار می گیرد و پس از اطمینان از نتایج آنالیز دال بر سلامت نهال ، سازمان حفظ نباتات کشور اقدام به صدور گواهی بهداشت نباتی می نماید.                       


 


نمونه ای از کاربرد SSR با استفاده از سیستم Capilary Electrophoresis برای تشخیص اصالت خرما که توسط Biogeves  انجام می گیرد.

گواهی اصالت

کلیه نهال های تولیدی مجتمع رعنا توسط  مرکز تحقیقاتی Biogeves(فرانسه)  با استفاده از پروتکل های جدید تشخیص اصالت مورد بررسی انگشت نگاری مولکولی قرار می گیرند و گواهی اصالت دریافت می نمایند.

 

Biogeves به عنوان یک مرکز تحقیقاتی گیاهی، زیرمجموعه  INRA بزرگترین مجموعه تحقیقاتی کشاورزی اروپایی، در این رشته فعال است